Phòng sấy 90 độ cần những yếu tố nào.???

Phòng sấy 90 độ cần những yếu tố nào.??? Vui lòng liên hệ chúng tôi